Plan van aanpak (gem. Rsdl) - Schoon Langdonk

Schoon Langdonk
Title
Ga naar de inhoud
Actualiteitenrubriek
PLAN VAN AANPAK ZWERFAFVAL ROOSENDAAL
Inleiding
Iedereen woont, werkt en verblijft graag in een schone gemeente. Daarom is een schone openbare ruimte van groot belang. Hoe we dat willen bereiken leest u in dit plan.

Visie en Strategie
Wat is onze visie op het ontstaan van dit specifieke afvalprobleem, wat is ieders rol en hoe lossen we het samen op.

Net als in alle andere Nederlandse gemeenten is in Roosendaal zwerfafval een toenemend probleem. Rommel op straat gooien is ongewenst gedrag. Gelukkig is het merendeel van onze inwoners het hiermee eens. We hebben veel vrijwilligers die zich inzetten om onze gemeente schoon te houden.
 
Helaas wordt er toch regelmatig rommel op straat gegooid. Dit gedrag is vaak een teken van achteloosheid en weinig betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. Sommige inwoners zien de openbare ruimte onvoldoende als onderdeel van hun thuis en voelen zich niet verantwoordelijk genoeg om bij te dragen aan een schone gemeente.

Gedragsverandering kun je moeilijk afdwingen en daardoor is het zwerfafvalprobleem hardnekkig. Daarnaast vinden sommige inwoners dat ze al genoeg betalen, dus moet de gemeente het maar opruimen. Deze inwoners lijken zich onvoldoende te realiseren dat zwerfafval juist de kosten behoorlijk opdrijft. Het is van groot belang dat we zwerfafval actief aanpakken. We zetten ons samen met een groot aantal inwoners al op heel veel fronten in om het probleem het hoofd te bieden en de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten.
Zwerfafval staat bovenaan de lijst van ergernissen bij inwoners. Er wordt geklaagd op straat en in de social media. Men klaagt vooral over het volgende:
 
 1. Bijplaatsingen bij afvalcontainers en in openbaar gebied
 2. Het te vroeg buitenzetten van de PBD zakken, die vervolgens zwerfplastic kunnen veroorzaken
 3. Zwerfafval in bermen en op parkeerplaatsen
 4. Zwerfafval in groenstroken en op straat (snoeproutes)
 
Onze uitgangspunten
 1. Een schone gemeente is goed voor iedereen
 2. De openbare ruimte is van iedereen en we houden rekening met elkaar
 3. Het schoonmaken en -houden van de openbare ruimte doen we met zijn allen
 4. Als je iets koopt ben je ook verantwoordelijk voor het op de juiste manier weggooien van de verpakking
 5. Onze afspraak is: we gooien niks op straat
 
Doelstellingen
Voor zwerfafval, bijplaatsingen en illegale dump van grof huishoudelijk afval hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd.
 
Zwerfafval
 • We streven naar 10 procent minder meldingen over zwerfafval in 2020 in vergelijk met 2019
 • We vergroten maatschappelijke betrokkenheid door het mobiliseren van inwoners en ondernemers via minimaal twee nieuwe op te zetten acties
 • We streven naar 85% deelname van het basis- en voortgezet onderwijs aan een van de programma’s (nu is dat 75%)

Bijplaatsingen bij containers
 • We streven in 2020 naar 20 procent minder bijplaatsingen dan in 2019
 • We berichten meer over de boetes en de locaties waar deze uitgedeeld worden

Illegale dump grof huishoudelijk afval
 • We streven naar een afname met 15% ten opzichte van 2019

We moeten aan de slag
We moeten op meerdere fronten tegelijk aan de slag. Het gaat hierbij om de onderstaande pijlers.
 
 1. bewustwording en preventie
 2. mobiliseren van inwoners en ondernemers
 3. handhaven
 4. vegen en opruimen
 5. inrichten van de openbare ruimte
 
In het volgende hoofdstuk gaan we hier verder op in. Wat doen we al en wat willen we nog doen. Belangrijk is dat onze aanpak op vele fronten effectief is.

De lopende activiteiten
We doen al veel in de gemeente Roosendaal en met succes! Hieronder gaan we daar per pijler verder op in.

Bewustwording en Preventie
 • We geven veel en goede voorlichting over afval in het basis en voortgezet onderwijs met onze programma’s zoals Schoon belonen, Keurmerk Schone School, de Landelijke opschoon dag, Keep it Clean Day en andere educatieve programma’s rondom huishoudelijk en zwerfafval. Ongeveer 70% van alle basisscholen en het voortgezet onderwijs zijn inmiddels aangesloten bij deze programma’s.

Mobiliseren van inwoners en ondernemers
 • We hebben een aantal fanatieke schooncoaches en vrijwilligers die de dorpen en de stad schoonhouden.
 • We ondersteunen vrijwilligers met materialen en kennis.
 • We hebben nauwe contacten met de KFC en McDonalds in de gemeente. De afspraak is dat dagelijks in de directe omgeving van de vestiging al het zwerfafval in de openbare ruimte wordt opgeruimd.

Handhaven
 • We beschikken over vier handhavers (twee koppels) die zich bezighouden met correct aanbieden van huishoudelijk afval, zwerfafval, handhaving op hondenpoep en andere kleine ergernissen. Daarnaast handelen ze klachten af, posten ze op bekende plekken en lopen ze rondes.
 
Vegen en opruimen
 • We vegen in rondes. Elke wijk komt 6 keer per jaar aan de beurt. Dit is uitbesteed aan Saver. Daarnaast worden de hotspots bijgehouden door de wijkploegen.
 • Afvalbakken worden geleegd door collega’s van openbare werken en WVS
 • Ieder jaar wordt in januari de kerstbomenactie georganiseerd. Hiermee wordt 15 ton aan kerstbomen ingezameld. Sinds deze actie bestaat zijn er vrijwel geen rondzwervende kerstbomen meer.
 • We voeren sinds 2019 twee keer per jaar een schouw uit op 120 locaties in de gehele gemeente. Dit is een verplichting vanuit de subsidieverlener Nederland Schoon en geeft inzicht in de resultaten van onze zwerfafvalaanpak. Eind 2019 hebben we de eerste uitgevoerd die als nulmeting dient.

Aandachtspunt opruimen
In het raadsbesluit Verbindend Beheren van 25 september 2013 is besloten om de openbare ruimte te onderhouden op beeldkwaliteit B voor het centrum en C voor de rest van de gemeente. De consequentie van de keuze voor onderhoud op beeldkwaliteit is dat er altijd een beperkte hoeveelheid zwerfafval mag blijven liggen. Bij beeldkwaliteit C betekent dat 25 stuks klein afval is toegestaan binnen 1 m2. Bij beeldkwaliteit B is dat 10 stuks klein afval per 1 m2.


Beeldkwaliteit B klein zwerfafval – 10 stuks per 1 m2   


Beeldkwaliteit C klein zwerfafval 25 stuks per 1 m2

Inrichten van de openbare ruimte
 • Elke geplaatste afvalbak wordt daadwerkelijk gebruikt. Het effect is dus relatief groot. Echter kan een afvalbak ook juist meer vervuiling veroorzaken. De strategische plaatsing is ook van belang en heeft impact op de netheid van de openbare ruimte. De wijkreinigers worden hierbij actief betrokken. Zij zien meteen de effecten. Er staan op dit moment 1100 afvalbakken in de gemeente. Hierdoor kunnen gebruikers van de openbare ruimte hun afval snel kwijt op een juiste manier.
 • De laatste jaren hebben we veel Bello’s en asbakken geplaatst. We kijken hierbij goed naar waar we ze plaatsen, zodat ze goed zichtbaar zijn en makkelijk toegankelijk. Als een situatie wijzigt, dan anticiperen we daarop.

Aankomende activiteiten
 • Bovenstaande activiteiten blijven we voortzetten en verbeteren. Maar we willen meer. Hieronder de voorgenomen acties:
   • Thematische aanpak van specifieke problemen:
   • zoals afvaloverlast van hangjongeren
   • het gooien van afval uit auto’s
   • hondenpoep
   • Snoeproutes
   • Vuurwerk
 • Publicaties over de boetes die onze handhavers uitdelen, zodat mensen weten dat het overtreden van de regels consequenties heeft.
 • Stickers plakken op zakken met door vrijwilligers geprikt zwerfafval. Hierdoor is duidelijk aan de omgeving dat het geen gedumpt afval betreft. Gebeurt in Langdonk en werkt positief in de beeldvorming. Dit wordt in 2020 uitgerold in de hele gemeente.
 • Stickers plakken op gedumpte zakken die gemeld worden door bewoners via BuiterBeter. Hierdoor is duidelijk dat het niet hoort en dat de gemeente onderzoekt. Proefwijken in 2020 worden Langdonk en Westrand.
 • Horeca Convenant: Uitgaan in Roosendaal. Hierin is ook het opruimen van zwerfafval in het openbaar gebied door ondernemers opgenomen.
 • In gesprek gaan met winkelcentra over het opruimen van zwerfafval in de directe omgeving.
 • Als mensen niet in staat zijn om hun grof huishoudelijk afval aan te bieden bij het Grondstoffencentrum kunnen zij een beroep doen op Social Klus.
 
Monitoren
Om te zien of we daadwerkelijk vooruitgang boeken met onze acties is het van groot belang deze goed te monitoren. Op basis van de beschikbare cijfers krijgen we momenteel onvoldoende inzicht in de problematiek en kunnen we geen meetbare doelen opstellen. De gegevens van 2019 en 2020 dienen als nulmeting.
Het doel is om in 2020 en 2021 zoveel mogelijk acties SMART te maken: specifiek, meetbaar, realistisch en tijdgebonden. Op die manier krijgen we een goed inzicht in de vooruitgang die we hopen te boeken. Eens in het halfjaar rapporteren wij over de stand van zaken.

Langdonk, een 'schone' wijk om te wonen
Webmaster
Willem Uitterlinden
0627-303555
Terug naar de inhoud